BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska pracy: Aplikant w Straży Miejskiej w Piszu

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnych stanowiskach pracy i ogłasza nabór na dwa stanowiska pracy : Aplikant w Straży Miejskiej w Piszu I .Miejsce wykonywania pracy – teren Gminy Pisz II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Aplikantem może być osoba, która: 1. posiada obywatelstwo polskie, 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe , 4. cieszy się nienaganną opinią, 5. posiada co najmniej wykształcenie średnie, 6. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej, 7. ukończyła 21 lat, 8. jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym III. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, 2. znajomość obsługi komputera, IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Aplikanta: 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 2. kontrola publicznego transportu zbiorowego, 3. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia, 6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, 8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, 9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy Pisz, V .Informacja o warunkach pracy: 1. Rodzaj pracy – służba w terenie w systemie wielozmianowym, 2. Wymiar czasu pracy : pełny etat, 3. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5 12-200 Pisz, teren Gminy Pisz, 4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia , 5. Praca na stanowisku aplikanta jest pracą wymagającą pełnej sprawności psychofizycznej , narażoną na występowanie zagrożenia życia i zdrowia. Aplikant strzeże porządku i bezpieczeństwa publicznego, dysponując wyposażeniem technicznym w postaci osobistego uzbrojenia , środków transportu i łączności, urządzeń do zatrzymania ruchu pojazdów oraz środków obezwładniających, 6. Warunki pracy zgodne ze stosownymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP, VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), wynosi mniej niż 6 %. VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. curriculum vitae, 2. list motywacyjny 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, 5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 7. oświadczenie lub dokument z którego będzie wynikać uregulowany stosunek do służby wojskowej , 8. kopia dowodu osobistego, 9. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku. Po zakończeniu naboru wybrani kandydaci będą zobowiązani przeprowadzić badania i dostarczyć orzeczenie lekarskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 150 poz. 1012) VIII. Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Aplikant ” lub przesłać listem, w terminie do 11.04.2012 r. do godz. 09:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17 tel. 87-4241205, WWW.pisz.pl e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: piątek, 30 mar 2012 13:47
Data opublikowania: piątek, 30 mar 2012 15:19
Data przejścia do archiwum: środa, 11 kwi 2012 15:31
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2803 razy