BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Apel o niewypalanie traw

Zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców Gminy Pisz o włączenie się do akcji propagandowej mającej na celu zaniechanie wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych. Pozornie niewinne wypalanie traw i pozostałości roślinnych wskutek szybkiego rozprzestrzeniania się ognia kończy się najczęściej groźnym w skutkach pożarem zabudowań i terenów leśnych. Oprócz zagrożenia pożarowego, wypalanie traw powoduje naruszenie równowagi biologicznej w przyrodzie oraz zniszczenie szlachetnych gatunków roślin trawiastych i zielnych. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach; dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Tego typu pożary są także groźne dla większych zwierząt. Giną zarówno zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru, jak i zwierzyna leśna. Na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt. Każdy rolnik zdaje sobie sprawę z wagi dopłat bezpośrednich otrzymywanych z Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r. Nr 107, poz. 1051 z późn. zm.) użytkownik gruntów zobowiązany jest do utrzymania ziemi zgodnie z normami. Naruszenie zasad określonych w akcie wykonawczym do ustawy tj. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz.U. Nr 39, poz. 211) poprzez wypalanie gruntów rolnych (§ 3 ust. 1 rozporządzenia) powodować może cofnięcie lub ograniczenie przez właściwe organy tej formy pomocy finansowej. Ponadto wypalanie wierzchniej warstwy gleby lub pozostałości roślinnych (suchych traw) jest czynem zabronionym określonym w : - art. 181 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.), który brzmi: „Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. - art. 163 § 1 pkt 1 ustawy - Kodeks karny, który brzmi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru – podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. - art. 131 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), który brzmi : „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”. Apeluję o rozwagę i szacunek dla środowiska, w którym żyjemy i dla nas samych.
Data powstania: wtorek, 3 kwi 2012 08:00
Data opublikowania: wtorek, 3 kwi 2012 10:57
Data przejścia do archiwum: środa, 16 maj 2012 07:19
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1900 razy