BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.14.2012

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06.04.2012 r. wpłynął wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu ul. Sienkiewicza 2 12-200 Pisz dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na adaptacji pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Izbą Przyjęć na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć w pomieszczeniach części parterowej budynku szpitala, budowie i przebudowie dróg dojazdowych, podjazdów, budowie obudowanej śluzy dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego oraz niezbędnej przebudowie wewnętrznej podziemnej kanalizacji sanitarnej. Teren inwestycji obejmuje działki geodezyjne o numerach ewidencyjnych 267/17 i 235 położone w obrębie Pisz 2. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.
Data powstania: wtorek, 10 kwi 2012 11:30
Data opublikowania: wtorek, 10 kwi 2012 14:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 maj 2012 12:30
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1519 razy