BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Z.6733.29.2011

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Leszka Kur, OCSC Sp. z o. o. działającego z upoważnienia Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Maskulińskie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida Burmistrz Pisza w dniu 12.04.2012 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie obiektów małej retencji w ramach programu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Maskulińskie”. Granice terenu objętego decyzją obejmują n/w nieruchomości: Obręb Karpa – działki nr 1405/1, 1407/1, 1407/2, 1629; Obręb Ciesina – działki nr 1281/3, 1281/4, 1301/3, 1303/3, 1303/4, 1629; Obręb Turośl – działki nr 1327/2, 1337, 1362/2, 1373/1, 1373/2, 1384, 1386, 1387/1, 1388/1, 1389/1; Obręb Hejdyk – działki nr 628, 1313/1, 1313/2, 1314/1, 1314/2, 1330, 1331/2, 1341/1, 1341/2. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Karpa, Ciesina, Turośl, Hejdyk.
Data powstania: czwartek, 12 kwi 2012 13:33
Data opublikowania: czwartek, 12 kwi 2012 15:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 maj 2012 09:22
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1645 razy