BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 1, ul. Warszawska,
- Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,
- Numer działki – część 431/66,
- Powierzchnia działki – 60.000 m2,
- Numer KW – 12764,
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego – 1500 zł.

- Wadium – 200 zł.
- Minimalne postąpienie – 20 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 10 maja 2012 r. o godz. 9.00 w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 10 lat.
3. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowa przeprawa mostowa zatwierdzonym Uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 34, poz. 551 z dnia 12 marca 2007 r. położona jest na obszarze 1ZP – zieleń objęta formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody.
4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz osoby ogłaszającej przetarg.
7. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej - najpóźniej do dnia 4 maja 2012 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
Data powstania: piątek, 13 kwi 2012 10:35
Data opublikowania: piątek, 13 kwi 2012 11:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 maj 2012 12:31
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1488 razy