BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości - Pisz, Al. Turystów,
-Numer działki – część 20/2,
-Numer KW – OL1P/00013027/3,
-Powierzchnia nieruchomości – 15.523 m2,
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,
-Roczna wysokość czynszu – 450 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. Wydzierżawiony teren zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą, a drogą na plażę miejską zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 87, poz. 1448 z dnia 25 czerwca 2009 r. położony jest na obszarze: C – 19 US – teren sportowo – rekreacyjny.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 16 kwietnia 2012 r. do dnia 7 maja 2012 r.
Data powstania: wtorek, 17 kwi 2012 07:42
Data opublikowania: wtorek, 17 kwi 2012 13:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 maj 2012 11:42
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1292 razy