BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.1.2012

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/
postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku kotłowni parowej w celu instalacji systemu odzysku ciepła ze spalin oraz budowie baterii dołów warzelnianych na działce o numerze geodezyjnym 521/1 w obrębie Pisz 2, na terenie zakładu przemysłowego „SKLEJKA-PISZ” PAGED S.A.

Uzasadnienie

Do Urzędu Miejskiego w Piszu w dniu 14.02.2012 r. wpłynął wniosek, „Sklejki –Pisz” Paged S.A. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Złożony wniosek wymagał uzupełnienia. W dniu 28.02.2012 r., Inwestor uzupełnił wniosek i przeprowadzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku kotłowni parowej w celu instalacji systemu odzysku ciepła ze spalin oraz budowie baterii dołów warzelnianych na działce o numerze geodezyjnym 521/1 w obrębie Pisz 2, na terenie zakładu przemysłowego „SKLEJKA-PISZ” PAGED S.A.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/, przedsięwzięcie to zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, przedsięwzięcie to może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki obowiązek zostanie stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy. Zatem zgodnie z przywołanym wyżej przepisem, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, występując z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 lub przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Burmistrz Pisza, zwrócił się z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, pismem z dnia 12.03.2012 r., znak: ZNS.9083.4.2012, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, stwierdził że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 15.03.2012 r. wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Inwestor w dniu 30.03.2012 r. uzupełnił kartę informacyjną przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 02.04.2012 r. , znak: WOOŚ.4240.114.2012.BG.3, po zapoznaniu się z uzupełnioną dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia terenu całego zakładu wynosi 229.574 m2 , a po rozbudowie powierzchnia zabudowy kotłowni wyniesie 188,5 m2 , co zajmie ok. 0,03 % powierzchni całego terenu zakładu.
Inwestycja będzie polegała na rozbudowie budynku kotłowni parowej w celu montażu instalacji systemu odzysku ciepła ze spalin. Odzyskane ciepło ze spalin, w postaci ciepłej wody będzie skierowane do ogrzewania dołów warzelnianych. Ciepło będzie odbierane ze spalin z dwóch kotłów parowych o mocy 8,0 MW i 5,3 MW, opalanych paliwem typu biomasa. Instalacja składa się z dwóch walczaków o średnicy 2-2,5 m i o wysokości 14,0m i zakończona jest emitorem. Wstępnie odpylone w multicyklonie spaliny będą podawane poprzez wentylator wyciągowy na płuczkę kondensacyjną, gdzie nastąpi ich schłodzenie i dalsze odpylenie, a następnie trafią przez wyłapywacz kropli do komina ze stali kwasoodpornej. Instalacja odzysku ciepła ze spalin jest instalacją ograniczającą emisję pyłu ze spalania biomasy z instalacji kotłowych. Podgrzana, w instalacji odzysku ciepła, woda pompowana będzie do basenów technologicznych (dołów warzelnianych) skąd po schłodzeniu i podczyszczeniu zawracana będzie do instalacji odzysku ciepła. Czas trwania planowanej instalacji związany jest z funkcjonowaniem instalacji kotłowych i szacowany jest od 20 do 25 lat. Praca instalacji jest ciągła, gdyż jest związana z produkcją pary technologicznej na potrzeby produkcji. Mogą wystąpić kilkudniowe przerwy remontowe i konserwacyjne. Brak jest powiązań z innymi przedsięwzięciami, których oddziaływanie może się kumulować. Planowane przedsięwzięcie nie wykorzystuje zasobów naturalnych. W przypadku awarii planowanej instalacji, jest ona odłączana i spaliny przełączane są do istniejącego emitora spalin. Planowana instalacja ma charakter czysto mechaniczny, nie występują zagrożenia substancjami niebezpiecznymi. Lokalizacja instalacji nie stwarza zagrożenia dla środowiska.
Na terenie zakładu znajduje się 5 baterii dołów warzelnianych. Planuje się budowę szóstej baterii dołów warzelnianych do hydrotermicznej obróbki drewna. Wymiary zewnętrzne baterii to 20,0 m x 20,0 m, głębokość w gruncie 3,5 m, wysokość ponad poziom terenu około 1,2 m. Planuje się budowę baterii o długości komór 17,5 m. Powierzchnia zabudowy wyniesie 400,0 m2, co stanowi 0,17 % powierzchni ogólnej zakładu. Planowana bateria ma identyczną zasadę działania jak baterie istniejące. W dołach warzelnianych drewno poddaje się hydrotermicznej obróbce, poprzez jego całkowite zanurzenie w ciepłej wodzie, w celu uplastycznienia surowca.
W związku z planowanym przedsięwzięciem nie zachodzi konieczność usuwania drzew i krzewów, ponieważ w miejscu planowanej inwestycji takie nie występują. Instalacja do odzysku ciepła zlokalizowana będzie w sąsiedztwie istniejącej kotłowni na utwardzonym już terenie, natomiast pod baterie dołów warzelnianych został przeznaczony teren, w sąsiedztwie już istniejących dołów, gdzie aktualnie magazynuje się surowiec.

Biorąc pod uwagę wszystkie etapy związane z realizacją, eksploatacją i likwidacją przedsięwzięcia należy stwierdzić, iż nie przewiduje się negatywnych skutków jego oddziaływania dla środowiska. Inwestycja polega na rozbudowie istniejącego obiektu bez zmiany profilu istniejącej już działalności i bez zwiększania produkcji.
Z uwagi na ściśle lokalny charakter planowanego przedsięwzięcia oraz oddalenie terenu planowanej inwestycji od granic państw sąsiednich, nie ma ryzyka transgranicznego oddziaływania na środowisko. W obrębie terenu planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych, szlaków migracji zwierząt oraz pomników przyrody. Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowodują istotnych zmian w środowisku i nie wpłyną negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich nie ma ryzyka wystąpienia zjawiska kumulowania się oddziaływań lub poważnej awarii przemysłowej.
Zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 300 m od miejsca planowanej inwestycji. Charakter przedsięwzięcia i jego oddziaływanie nie będą miały większego wpływu na zabudowę mieszkaniową i zamieszkujących tam ludzi. Oddziaływanie inwestycji w czasie jej realizacji będzie ograniczać się tylko do najbliższego otoczenia, a powstające podczas realizacji odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom. Realizacja inwestycji nie wpłynie na wzrost oddziaływania zakładu na środowisko. Planowany system odzysku ciepła wpłynie na poprawę jakości powietrza atmosferycznego wokół zakładu poprzez dodatkową redukcję zapylenia i redukcje spalin z istniejącej instalacji kotłowej oraz zmniejszenie zużycia paliwa. Gospodarka odpadami i gospodarka wodno- ściekowa będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm./, w odległości około 1 km od granic najbliższego obszaru Natura 2000. Nie będzie więc negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000. Ponadto teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami:
• o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
• wybrzeży morskich,
• górskimi i leśnymi,
• objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
• wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,
• na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
• o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
• uzdrowiskowymi i ochrony uzdrowiskowej.

Burmistrz Pisza, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który stwierdza obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po rozpatrzeniu danych przedstawionych we wniosku i analizie szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, jego skali i wielkości zajmowanego terenu, powiązań z innymi przedsięwzięciami, ze szczególnym uwzględnieniem kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz po rozpatrzeniu ewentualnych zagrożeń dla środowiska na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia oraz po uwzględnieniu ewentualnego wpływu na środowisko tj. na zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, fauny i flory, a także możliwości występowania innych czynników fizycznych i chemicznych przy eksploatacji przedsięwzięcia, które mogłyby zanieczyszczać środowisko, uznał że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko i obszar Natura 2000 i orzekł jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.


Data powstania: środa, 25 kwi 2012 09:47
Data opublikowania: środa, 25 kwi 2012 12:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 maj 2012 09:34
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2256 razy