BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.10.2011

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - informacja dla społeczeństwa
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystani bezpieczeństwa – schroniska dla małych jednostek turystycznych oraz miejsca postoju jednostek ratunkowych Mazurskiej Służby Ratowniczej na jeziorze Śniardwy, na działce nr 423/5 /fragment jez. Śniardwy/, położonej w obrębie Zdory, gmina Pisz i działkach nr 243 i nr 199/3, położonych w obrębie Nowe Guty, gmina Orzysz.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.pisz.pl/bip oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piszu i Urzędzie Miejskim w Orzyszu


Data powstania: środa, 9 maj 2012 13:06
Data opublikowania: środa, 9 maj 2012 14:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 cze 2012 09:52
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1723 razy