BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz 150 z późn. zm.) oraz art. 29, 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że: projekty „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pisz na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2018” oraz „ Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pisz na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2018” zostały wyłożone do publicznego wglądu. Projekty w/w dokumentów są dostępne w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, pokój nr 12, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piszu www.bip.pisz.hi.pl/ Uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być wnoszone w następujący sposób: 1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz. 2) ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, pokój nr 12. 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) – na adres pisz@pisz.home.pl , z podaniem w tytule konsultacje społeczne „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pisz na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2018” oraz „ Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pisz na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2018”, w terminie 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia tj. od 17.05.2012 r. do 6.06.2012 r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Burmistrz Pisza.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 16 maj 2012 07:22
Data opublikowania: środa, 16 maj 2012 09:47
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 cze 2012 07:33
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1736 razy