BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.3.2012

w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr 92/1 w obrębie Pogobie Średnie, gmina Pisz.

Uzasadnienie

W dniu 04.04.2012 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr 92/1 w obrębie Pogobie Średnie, gmina Pisz.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/, przedsięwzięcie to zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, przedsięwzięcie to może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki obowiązek zostanie stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy. Zatem zgodnie z przywołanym wyżej przepisem, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, występując z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 lub przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Burmistrz Pisza, zwrócił się z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, pismem z dnia 23.04.2012 r., znak: ZNS.9083.6.2012, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, stwierdził że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 10.05.2012 r. , znak: WOOŚ.4240.179.2012.MG.2 , po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji.

Planowana inwestycja polega na wykonaniu urządzeń do poboru wód w celu zaopatrzenia w wodę projektowanej świetlicy wiejskiej we wsi Pogobie Średnie położonej na działce o nr geodezyjnym 92/1 oraz do celów przeciwpożarowych, a w przyszłości zaopatrzenia w wodę całej wsi Pogobie Średnie.
Urządzenia do poboru wody składać się będą ze studni głębinowej wierconej o głębokości do 45 m, o średnicy obudowy 323 mm i o planowanej wydajności maksymalnej 36 m3/h, w której zostaną zamontowane 2 pompy do poboru wody: jedna o mniejszej wydajności ( 6 -12 m3/h) umieszczona na głębokości ok. 10 m w celu zaopatrzenia w wodę świetlicy wiejskiej oraz druga o większej wydajności (około 36 m3/h) umieszczona na większej głębokości dla zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych wraz z urządzeniami pomiarowymi, hydrofornią i stacją uzdatniania wody.
Stacja uzdatniania wody składać się będzie z następujących urządzeń: filtra wstępnego, filtra odżelaziająco-odmanganiającego, zmiękczacza jono- wymiennego i lampy do dezynfekcji.
Projektowana studnia głębinowa wykonywana będzie systemem udarowym w jednej kolumnie rur stalowych o średnicy 323 mm do głębokości 45 m. Wiercenie prowadzone będzie do całkowitego przewiercenia II warstwy wodonośnej i podwiercenia w glinie zwałowej około 5 m na rurę podfiltrową.
Przyłącze wodociągowe do celów przeciwpożarowych wykonane będzie z rur wodociągowych PVC 110, wyposażone w zasuwy odcinające z uszczelnieniem miękkim o średnicach DN 100 i DN 80. Rurociągi, o długości około 19 m, ułożone zostaną na głębokości 1, 8 m. Łuki i zakończenia rurociągów zabezpieczone zostaną betonowymi blokami oporowymi. Po wykonaniu prób ciśnieniowych rurociągi zostaną zasypane. Przyłącze wodociągowe na potrzeby zaopatrzenia w wodę świetlicy wiejskiej, o długości 40,5 m, wykonane będzie z rur ciśnieniowych PE 40 mm.
Projektowany budynek hydroforni składać się będzie z jednej bryły o kubaturze 114,0 m3. Projektuje się fundamenty żelbetowe złożone z ław o wymiarach 40 cm x 35 cm. Ściany fundamentowe wykonane będą z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Ściany budynku projektuje się z pustaków na zaprawie cienkowarstwowej wykończone tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowane farbą elewacyjną. Posadzka betonowa wykończona będzie grysem technicznym.
W przypadku zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Pogobie Średnie z planowanego ujęcia w budynku hydroforni zostaną zamontowane urządzenia według oddzielnego projektu. Odprowadzenie ścieków odbywać się będzie przykanalikiem do bezodpływowego zbiornika szczelnego o pojemności 10 m3.

Faza realizacji – nie przewiduje się znaczących emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza. Wszelkie roboty będą wykonywane w porze dziennej. Uciążliwości związane z budową ujęcia wody będą miały charakter średnioterminowy i ustąpią w momencie zakończenia prac budowlanych. Zaplecze budowy i baza sprzętowa zlokalizowane będą na działce Inwestora. Odpady powstałe w czasie robót budowlanych będą selektywnie gromadzone w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich transport, odzysk i unieszkodliwianie. Nadmiar mas ziemnych zostanie wykorzystany do wyrównania terenu wokół miejsca planowanej inwestycji oraz wykorzystany w miejscu budowy świetlicy.
Faza eksploatacji – w trakcie eksploatacji urządzeń nie przewiduje się emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. W tracie eksploatacji mogą powstawać odpady związane z konserwacją lub awarią urządzeń do poboru wody, które będą przekazywane producentom tych urządzeń. Ścieki powstałe z uzdatniania wody odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego o pojemności około 10 m 3 , do którego docelowo będą też odprowadzane ścieki bytowo-gospodarcze z planowanej świetlicy.
Faza likwidacji - w przypadku takiej konieczności polegać ona będzie na demontażu urządzeń do poboru wody, demontażu obudowy i podstawy studni oraz likwidacji otworu studziennego.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Teren działki nr 92/1 stanowią grunty orne porośnięte chwastami. Brak jest jakiegokolwiek zainwestowania. Nie występują tu gatunki prawnie chronione. Sąsiednie nieruchomości wykorzystywane są na cele budowlane oraz stanowią tereny rolne pokryte trawami i chwastami. Odległość studni od projektowanej świetlicy będzie wynosić około 30 m. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 100 m od działki nr 92/1. W odległości około 800 m od planowanej inwestycji znajduje się zwarta zabudowa zagrodowa wsi Pogobie Średnie.
W odległości około 800 m na zachód od planowanej studni znajdują się obszary wodno-błotne, a w obszarze przedsięwzięcia obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedsięwzięcie położone jest w odległości 600 m od obszarów leśnych. Planowana inwestycja znajduje się w odległości około 900m od jeziora Pogubie Małe.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarach wymagających szczególnej ochrony tj. na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Piskiej i Jezior Piskich oraz w Obszarze Natura 2000 „Puszcza Piska” kod obszaru PLB280008.
Planowana inwestycja zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) zaliczana jest do inwestycji celu publicznego, wobec powyższego zakazy zawarte w Rozporządzeniu Nr 151 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 179, poz. 2636) nie dotyczą w/w inwestycji.
Ze względu na charakter oraz na niewielki zakres inwestycji nie będzie ona negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000.
Ponadto teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami:
• wybrzeży morskich,
• górskimi
• objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
• na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
• o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
• uzdrowiskowymi i ochrony uzdrowiskowej.

Biorąc pod uwagę wszystkie etapy związane z realizacją, eksploatacją i likwidacją przedsięwzięcia należy stwierdzić, iż nie przewiduje się negatywnych skutków jego oddziaływania dla środowiska.
Z uwagi na lokalny charakter planowanego przedsięwzięcia oraz oddalenie terenu planowanej inwestycji od granic państw sąsiednich, nie ma ryzyka transgranicznego oddziaływania na środowisko. W obrębie terenu planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych, szlaków migracji zwierząt oraz pomników przyrody. Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje istotnych zmian w środowisku i nie wpłynie negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich nie ma ryzyka wystąpienia zjawiska kumulowania się oddziaływań lub poważnej awarii przemysłowej.

Burmistrz Pisza, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który stwierdza obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po rozpatrzeniu danych przedstawionych we wniosku i analizie szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, jego skali i wielkości zajmowanego terenu, powiązań z innymi przedsięwzięciami, ze szczególnym uwzględnieniem kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz po rozpatrzeniu ewentualnych zagrożeń dla środowiska na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia oraz po uwzględnieniu ewentualnego wpływu na środowisko tj. na zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, fauny i flory, a także możliwości występowania innych czynników fizycznych i chemicznych przy eksploatacji przedsięwzięcia, które mogłyby zanieczyszczać środowisko, uznał że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko i obszar Natura 2000 i orzekł jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.
Data powstania: środa, 16 maj 2012 13:03
Data opublikowania: środa, 16 maj 2012 14:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 cze 2012 12:23
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2192 razy