BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.4.2012

w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy
Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./,

postanawiam

wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie jazów w km 7+870, 9+630, 10+830, 12+210, 14+080, 15+050 na rzece Rudna, na działce nr 12/2, położonej w obrębie Karpa, gmina Pisz i na działkach nr 5/2, nr 572/2, nr 318 i nr 363, położonych w obrębie Ciesina, gmina Pisz do dnia 17 lipca 2012 r.


Uzasadnienie
Do Urzędu Miejskiego w Piszu w dniu 18.04.2012 r. wpłynął wniosek, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie jazów w km 7+870, 9+630, 10+830, 12+210, 14+080, 15+050 na rzece Rudna, na działce nr 12/2, położonej w obrębie Karpa, gmina Pisz i na działkach nr 5/2, nr 572/2, nr 318 i nr 363, położonych w obrębie Ciesina, gmina Pisz.
Postępowanie administracyjne w powyższej sprawie nie może być zakończone w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, gdyż wydanie decyzji zależy od opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, stwierdzenia przez Burmistrza Pisza o konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a następnie od zapoznania się wszystkich stron postępowania z aktami sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./.


Pouczenie

Na postanowienie niniejsze nie służy stronom zażalenie.


Data powstania: piątek, 18 maj 2012 11:33
Data opublikowania: piątek, 18 maj 2012 13:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 cze 2012 10:44
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1890 razy