BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.15.2012

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.05.2012 r. wpłynął wniosek /uzupełniony w dniu 18.05.2012 r./ Pana Jana Tokarskiego TJAN ELECTRIC FIRMA PRYWATNA JAN TOKARSKI ELEKTROMONTAŻ OGÓLNOBUDOWLANY I PRZEMYSŁOWY ul. Wróblewskiego 21, 15-684 Białystok działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Białystok ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia SN-15kV od stacji transformatorowej Nr 8-1556 „ Warmińska” do linii napowietrznej SN-15 kV Pisz-Nida – odgałęzienie do stacji transformatorowej Nr 8-1630 „Wiosenna” z wprowadzeniem projektowanego kabla na początek tego odgałęzienia przed odłącznik Nr 8-2272 na działkach o numerach ewidencyjnych 24/23, 20/2, 18/12, 17/7, 18/29, 5, 6/4, 6/5, 6/21, 18/28, 14/82, 7/2, 14/83, 24/51 położonych w obrębie Pisz 2 Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.
Data powstania: wtorek, 22 maj 2012 10:13
Data opublikowania: wtorek, 22 maj 2012 11:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 cze 2012 09:39
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1770 razy