BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.3.2012

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr 92/1 w obrębie Pogobie Średnie, gmina Pisz.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.pisz.pl/bip.


Data powstania: wtorek, 29 maj 2012 09:27
Data opublikowania: wtorek, 29 maj 2012 10:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 cze 2012 08:55
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1412 razy