BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie SUiKZP

o opiniach złożonych do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Wąglik w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, zawiadamiam, że:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu w dniu 08.02.2012 r. wydał pozytywną opinię sanitarną odnośnie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w części wsi Wąglik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z następującymi uwagami: - Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz na terenach turystycznych i rekreacyjnych dopuszczalne jest wprowadzanie usług wyłącznie nieuciążliwych, służących zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności. - Po skanalizowaniu planowanego obszaru wsi należy wprowadzić nakaz podłączenia obiektów odprowadzających ścieki do kanalizacji i likwidację szamb, - Lokalizacja zabudowy oraz towarzyszącej jej infrastruktury /np. wodociągowej/ w sąsiedztwie terenów cmentarnych może mieć miejsce wyłącznie z zachowaniem minimalnych odległości oraz innych wymagań określonych w stosownych przepisach.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 14.02.2012 r., znak: WSTŁ.410.7.2012.BT, wydał pozytywną opinię odnośnie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w części wsi Wąglik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Piszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.06.2012 r.
Data powstania: piątek, 1 cze 2012 12:23
Data opublikowania: piątek, 1 cze 2012 13:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 cze 2012 08:56
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1604 razy