BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.4.2012

w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/

postanawiam
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie jazów w km 7+870, 9+630, 10+830, 12+210, 14+080, 15+050 na rzece Rudna, na działce nr 12/2, położonej w obrębie Karpa, gmina Pisz i na działkach nr 5/2, nr 572/2, nr 318 i nr 363, położonych w obrębie Ciesina, gmina Pisz.

Uzasadnienie
W dniu 18.04.2012r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie jazów w km 7+870, 9+630, 10+830, 12+210, 14+080, 15+050 na rzece Rudna, na działce nr 12/2, położonej w obrębie Karpa, gmina Pisz i na działkach nr 5/2, nr 572/2, nr 318 i nr 363, położonych w obrębie Ciesina, gmina Pisz.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/, przedsięwzięcie to zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, przedsięwzięcie to może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki obowiązek zostanie stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy. Zatem zgodnie z przywołanym wyżej przepisem, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, występując z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 lub przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Burmistrz Pisza, zwrócił się z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, pismem z dnia 24.04.2012r., znak: ZNS.9083.7.2012, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, stwierdził że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 05.06.2012 r. , znak: WOOŚ.4240.186.2012.KT.3, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji.
Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Rzeka Rudna przepływa przez trzy województwa: warmińsko-mazurskie, mazowieckie i podlaskie. Jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Turośl, do której wpada w w rejonie miejscowości Ksebki, prawobrzeżnego dopływu rzeki Pisy. Całkowita długość rzeki Rudnej wynosi 15,43 km, a powierzchnia w przekroju ujścia do rzeki Turośl wynosi 90,5 km2 . Źródła rzeki znajdują się na północny wschód od miejscowości Faryny na terenach leśnych. Rozpatrywane budowle piętrzące zlokalizowane są na gruntach wsi Ciesina i Karpa powiat piski, woj. warmińsko – mazurskie. Grunty przyległe do wspominanych budowli stanowią głównie łąki i pastwiska, jedynie budowla w km 7+860 od strony południowo- wschodniej graniczy z terenem kompleksu leśnego należącego do Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Maskulińskiego.
Planowane do odbudowy budowle piętrzące przylegają do terenów intensywnie użytkowanych łąk i pastwisk. Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie niedoborom wody w okresie lata, niezbędnej do prowadzenia gospodarki rolnej. Docelowo przedsięwzięcie ma umożliwić okresowe piętrzenie wody tylko w półroczu letnim dla nawodnień trwałych użytków zielonych w dolinie rzeki Rudna.
Planowana inwestycja polega na odbudowie jazów w km 7+870, 9+630, 10+830, 12+210, 14+080, 15+050 na rzece Rudna, na działce nr 12/2, położonej w obrębie Karpa, gmina Pisz i na działkach nr 5/2, 572/2, 318 i 363, położonych w obrębie Ciesina, gmina Pisz. Przewidziane do wykonania prace związane będą głównie z przebudową istniejących budowli piętrzących z wykonaniem niezbędnych umocnień koryta rzeki Rudnej poniżej i powyżej budowli. Przedsięwzięcie ma charakter lokalny (punktowy). W zakres inwestycji wchodzić będzie następujący zakres prac:
-wykonanie placu budowy przy każdej z budowli, w którego skład wejdzie: budynek kontenerowy biura budowy, budynek kontenerowy socjalno-techniczny, budynek WC, umocniony płytami żelbetowymi drogowymi -plac składowania materiału oraz miejsca postojowe dla sprzętu budowy. Całość placu budowy będzie ograniczona przenośnymi ogrodzeniami panelowymi,
-zdjęcie warstwy gruntu urodzajnego z trasy kanału obiegowego oraz budowli z odłożeniem urobku na pryźmie,
- wykonanie kanału obiegowego przy każdej z przebudowywanych budowli (kanał otwarty ziemny lub kanał ziemny w obudowie ze ścianek szczelnych stalowych lub kanał obiegowy zamknięty (rurociągi łączące dolne stanowisko z górnym budowli)),
-wykonanie gródź (ziemnych lub z worków z piaskiem opartych na grodzicach ze ścianek szczelnych) powyżej i poniżej budowli zabezpieczających przed wodami rzeki Rudnej,
-rozbiórka istniejących elementów budowli z wywozem gruzu na składowisko odpadów,
-dowóz elementów konstrukcyjnych projektowanych budowli (elementy przewodów budowli, zamknięcia budowli, stal, oraz beton z betoniarni),
-wykonanie instalacji odwadniającej wykop fundamentowy w postaci igłofiltrów oraz odwodnienia powierzchniowego za pomocą pomp szlamowych,
-wykonanie konstrukcji budowli oraz umocnień wlotu i wylotu z budowli,
-demontaż obiektów tymczasowych ,
-uporządkowanie zajętego w trakcie budowy terenu z zagospodarowaniem pomelioracyjnym polegającym na wysiewie nawozów oraz mieszanki traw.
Faza realizacji – nie przewiduje się znaczących emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza. Wszelkie roboty będą wykonywane w porze dziennej. Uciążliwości związane z odbudową jazów będą miały charakter średnioterminowy i ustąpią w momencie zakończenia prac budowlanych. Tymczasowe zaplecze budowy i baza sprzętowa zlokalizowane będą wokół jazów, a teren po wykonaniu prac zostanie przywrócony do stanu zbliżonego do pierwotnego. Materiały budowlane i mieszanki betonowe będą przygotowywane poza terenem budowy i gotowe przywożone na teren budowy. Odpady powstałe w czasie robót budowlanych będą selektywnie gromadzone w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich transport, odzysk i unieszkodliwianie. Nadmiar mas ziemnych zostanie wykorzystany do wyrównania terenu wokół miejsca planowanej inwestycji.
Faza eksploatacji – w trakcie eksploatacji urządzeń nie przewiduje się emisji hałasu i zanieczyszczeń do środowiska.
Faza likwidacji- nie przewiduje się, jednak w przypadku takiej konieczności, polegać ona będzie na demontażu urządzeń przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia na transport, odzysk i unieszkodliwianie tego typu odpadów.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. ( M.P. Nr 49 poz. 549 ). Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW200017264869 – Turośl od Zimnej do Kanału Grzędy-Wejdo z Kanałem Grzędy –Wejdo zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Celem środowiskowym dla analizowanej naturalnej części wód będzie, co najmniej, zachowanie dobrego stanu ekologicznego tych wód. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie elementów biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych rzeki, kwalifikujących jednolitą część wód powierzchniowych do dobrego stanu ekologicznego.
Do realizacji wskazano wariant III tj. wariant polegający na rozbiórce istniejących budowli i wykonaniu w ich miejscu od podstaw nowych budowli piętrzących, ponieważ remont tych budowli nie pozwoliłby osiągnąć w pełni celów długofalowych stawianych przedsięwzięciu.
Planowana inwestycja nie będzie wymagała wycinki drzew gdyż w miejscach planowanego przedsięwzięcia drzewa nie występują.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze wymagającym szczególnej ochrony tj. w Obszarze Natura 2000 „Puszcza Piska” kod obszaru PLB280008. Na w/w obszarze obowiązują zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków ( Dz. U. Nr 25 poz. 133z późn. zm.) W bezpośrednim obszarze prowadzenia prac budowlanych oraz w 100 metrowej strefie bezpośredniego oddziaływania nie stwierdzono siedlisk, które są potencjalnym miejscem gniazdowania awifauny stanowiącej przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. Głównym obciążeniem dla awifauny będzie hałas występujący w trakcie prac budowlanych, dlatego należy je przewidzieć poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia. W obszarze bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt wymienionych w załączniku I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory ( tzw. Dyrektywy Siedliskowej).
Ze względu na charakter oraz na zakres inwestycji nie będzie ona negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000.
Ponadto teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami:
• zabudowy mieszkaniowej oraz jakiejkolwiek innej zabudowy,
• wybrzeży morskich,
• górskimi,
• objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
• na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
• o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
• uzdrowiskowymi i ochrony uzdrowiskowej.
Biorąc pod uwagę wszystkie etapy związane z realizacją, eksploatacją i likwidacją przedsięwzięcia należy stwierdzić, iż nie przewiduje się negatywnych skutków jego oddziaływania dla środowiska.
Z uwagi na lokalny charakter planowanego przedsięwzięcia oraz oddalenie terenu planowanej inwestycji od granic państw sąsiednich, nie ma ryzyka transgranicznego oddziaływania na środowisko. W obrębie terenu planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych, szlaków migracji zwierząt oraz pomników przyrody. Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowodują istotnych zmian w środowisku i nie wpłyną negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich nie ma ryzyka wystąpienia zjawiska kumulowania się oddziaływań lub poważnej awarii przemysłowej.
Burmistrz Pisza, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który stwierdza obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po rozpatrzeniu danych przedstawionych we wniosku i analizie szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, jego skali i wielkości zajmowanego terenu, powiązań z innymi przedsięwzięciami, ze szczególnym uwzględnieniem kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz po rozpatrzeniu ewentualnych zagrożeń dla środowiska na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia oraz po uwzględnieniu ewentualnego wpływu na środowisko tj. na zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, fauny i flory, a także możliwości występowania innych czynników fizycznych i chemicznych przy eksploatacji przedsięwzięcia, które mogłyby zanieczyszczać środowisko, uznał że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko i obszar Natura 2000 i orzekł jak w sentencji niniejszego postanowienia.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Data powstania: wtorek, 12 cze 2012 10:25
Data opublikowania: wtorek, 12 cze 2012 10:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 lip 2012 11:54
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Agnieszka Kowalczuk
Artykuł był czytany: 2069 razy