BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie zmiana SUiKZP Szeroki Bór Piski

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Szeroki Bór Piski
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647)zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piszu uchwały Nr IV/21/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Szeroki Bór Piski. Wnioski do ww. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Szeroki Bór Piski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz, w terminie do dnia 6 lipca 2012 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jednocześnie na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania ww. projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Szeroki Bór Piski. Dokumenty sprawy wyłożone są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w pokoju numer 63 w dniach od 15 czerwca 2012 r. do 6 lipca 2012 r. w godzinach od 11.00 do 13.00. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski kierowane do Burmistrza Pisza w dniach od 15 czerwca 2012 r. do 6 lipca 2012 r. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, lub e-mail: pisz@home.pl w terminie do dnia 6 lipca 2012 r. Uwagi i wnioski złożone po dniu 6 lipca 2012 r. pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku ze sporządzaniem ww. projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Szeroki Bór Piski jest Burmistrz Pisza.
Data powstania: czwartek, 14 cze 2012 09:58
Data opublikowania: czwartek, 14 cze 2012 16:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 lip 2012 07:18
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1706 razy