BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) oraz art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję, że: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Pisz na lata 2012-2027”, został wyłożony do publicznego wglądu. Powyższy projekt jest dostępny w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, pokój nr 35, w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piszu www.bip.pisz.hi.pl/ Uwagi i wnioski do w/w projektu mogą być wnoszone w następujący sposób: 1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz. 2) ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, pokój nr 12. 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) – na adres pisz@pisz.home.pl , z podaniem w tytule konsultacje społeczne „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Pisz na lata 2012-2027”, w terminie 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia tj. od 22.06.2012 r. do 12.07.2012 r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Burmistrz Pisza.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 21 cze 2012 07:34
Data opublikowania: czwartek, 21 cze 2012 11:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 lip 2012 09:23
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1529 razy