BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.4.2012

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - informacja publiczna dla społeczeństwa
Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie jazów w km 7+870, 9+630, 10+830, 12+210, 14+080, 15+050 na rzece Rudna, na działce nr 12/2, położonej w obrębie Karpa, gmina Pisz i na działkach nr 5/2, nr 572/2, nr 318 i nr 363, położonych w obrębie Ciesina, gmina Pisz.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.pisz.pl/bip.
Data powstania: czwartek, 21 cze 2012 09:42
Data opublikowania: czwartek, 21 cze 2012 11:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 lip 2012 09:42
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1409 razy