BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.16.2012 o postanowieniu

Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./

postanawiam

wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wykonanej w technologii rur preizolowanych z przyłączami do budynków przy ul. Mickiewicza Nr 6, Nr 8, Nr 10, Nr 14 na działkach o numerach ewidencyjnych 190/10 i 190/11 położonych w obrębie Pisz2, do dnia 27 lipca 2012r.

Uzasadnienie

Wnioskodawca, tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1c, 12-200 Pisz, wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie obiektu infrastruktury technicznej tj. sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wykonanej w technologii rur preizolowanych z przyłączami do budynków przy ul. Mickiewicza Nr 6, Nr 8, Nr 10, Nr 14. Teren inwestycji obejmuje działki geodezyjne o numerach ewidencyjnych 190/10 i 190/11 położone w obrębie Pisz2.
Powodem niezałatwienia sprawy w terminie, określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, jest konieczność uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z organem, o którym mowa w art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647/ oraz konieczność zawiadomienia stron biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji dla w/w zamierzenia, w oparciu o art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./.

Pouczenie

Na postanowienie niniejsze nie służy stronom zażalenie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.


Data powstania: piątek, 29 cze 2012 08:38
Data opublikowania: piątek, 29 cze 2012 08:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 lip 2012 14:08
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1803 razy