BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.15.2012 o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647/ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
podaję do publicznej wiadomości,
że po rozpatrzeniu wniosku
Pana Jana Tokarskiego
TJAN ELECTRIC FIRMA PRYWATNA JAN TOKARSKI
ELEKTROMONTAŻ OGÓLNOBUDOWLANY I PRZEMYSŁOWY
ul. Wróblewskiego 21
15-684 Białystok

działającego z upoważnienia
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok


Burmistrz Pisza w dniu 29.06.2012 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia SN-15kV od stacji transformatorowej Nr 8-1556 „Warmińska” do linii napowietrznej SN-15 kV Pisz-Nida – odgałęzienie do stacji transformatorowej Nr 8-1630 „Wiosenna” z wprowadzeniem projektowanego kabla na początek tego odgałęzienia przed odłącznik Nr 8-2272, na działkach o numerach ewidencyjnych 24/23, 20/2, 18/12, 17/7, 18/29, 5, 6/4, 6/5, 6/21, 18/28, 14/82, 7/2, 14/83, 24/51 położonych w obrębie Pisz 2.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

Data powstania: piątek, 29 cze 2012 12:39
Data opublikowania: piątek, 29 cze 2012 16:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 lip 2012 14:08
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1406 razy