BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.5.2012

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, zawiadamiam, że w dniu 09.05.2012r., wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 02.07.2012r.) dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie jazów w km 0+800, 2+980, 4+760 na rzece Pisowoda, na działkach nr 24/1 i nr 15, położonych w obrębie Borki, gmina Pisz i na działce nr 182, położonej w obrębie Stare Guty, gmina Pisz.Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do tut. Urzędu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Ponieważ liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia przekracza 20, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm./, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, który mówi, że „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.”Data powstania: środa, 4 lip 2012 09:48
Data opublikowania: środa, 4 lip 2012 13:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 sie 2012 09:47
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Agnieszka Kowalczuk
Artykuł był czytany: 1539 razy