BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium (...) w części wsi Jaśkowo

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jaśkowo wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jaśkowo
Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647/ w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 130 poz. 871/ oraz Uchwały Nr XLIX/587/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jaśkowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jaśkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20.07.2012 r. do 22.08.2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu /pokój Nr 63/ w godzinach 11.oo – 13.oo. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jaśkowo odbędzie się w dniu 20.08.2012 r. o godzinie 11.oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu w sali Nr 15. Uwagi do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jaśkowo należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz, pok. Nr 63, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2012 r. Pismo powinno zawierać nazwisko, imię, nazwę jednostki organizacyjnej, adres podmiotu, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jaśkowo oraz zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy, organ opracowujący projekt zmiany studium zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej. Zgodnie z art. 21 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.pisz.pl/bip zamieszczone są informacje o następujących dokumentach:  projekcie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jaśkowo,  prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jaśkowo. Ponadto, informuję, że z obwieszczeniem o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1 w/w ustawy, będzie można zapoznać się na stronie www.pisz.pl/bip w dniach 20.07.2012 r. – 22.08.2012 r. Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją spraw w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz, pok. Nr 63 oraz o możliwości zgłaszania uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na warunkach określonych w niniejszym obwieszczeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 5 lip 2012 09:33
Data opublikowania: czwartek, 5 lip 2012 11:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 wrz 2012 08:44
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 2373 razy