BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.16.2012 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

OBWIESZCZENIE Działając w oparciu o art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ Burmistrz Pisza zawiadamia, przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie obiektu infrastruktury technicznej tj. sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wykonanej w technologii rur preizolowanych z przyłączami do budynków przy ul. Mickiewicza Nr 6, Nr 8, Nr 10, Nr 14, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania. Teren inwestycji obejmuje działki geodezyjne o numerach ewidencyjnych 190/10 i 190/11 położone w obrębie Pisz 2. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, pokój Nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Po upływie terminu wskazanego w obwieszczeniu zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.
Data powstania: wtorek, 10 lip 2012 13:54
Data opublikowania: wtorek, 10 lip 2012 15:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 sie 2012 09:48
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1432 razy