BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska pracy : podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og. 2110.18.2012 Pisz 16.07.2012 r.
Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnych stanowiskach pracy i ogłasza nabór na dwa stanowiska pracy : podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu

I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,

II. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:
1. jest obywatelem polskim,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe,

III. Wymagania dodatkowe:
1.umiejętność pracy w zespole,
2. biegła znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora :
Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ), w tym :
1. Założenie ewidencji w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
2. Prowadzenie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
3. Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
4. Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
5. Organizowanie przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
6. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
7. Przygotowywanie projektów uchwał wynikających z przepisów w/w ustawy.
V .Informacja o warunkach pracy:
1. Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym,
2. Wymiar czasu pracy : pełny,
3. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5 12-200 Pisz, także wyjazdy poza siedzibę Urzędu w sprawach służbowych,
4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – niska,
5. Stanowisko pracy- stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne , podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami,
6. Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny , wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej , stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę , urządzenia biurowe,
7. Dobry stan urządzeń higieniczno –sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,
8. Warunki pracy zgodne ze stosownymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP,

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), wynosi mniej niż 6 %,.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu,

VIII. Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor ” lub przesłać listem, w terminie do 27 lipca 2012 r. do godz. 15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17 tel. 87-4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: poniedziałek, 16 lip 2012 10:39
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lip 2012 14:01
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 lip 2012 09:29
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2861 razy