BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o opiniach złożonych do projektu zmiany Studium (...) Jaśkowo

OBWIESZCZENIE o opiniach złożonych do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jaśkowo w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, zawiadamiam, że:  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 25.04.2012 r., znak: WSTŁ.410.18.2012.BT, wydał pozytywną opinię odnośnie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jaśkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu w dniu 08.04.2012 r. wydał pozytywną opinię sanitarną odnośnie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piszu w części wsi Jaśkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z następującymi uwagami: - na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz na terenach turystycznych i rekreacyjnych dopuszczalne jest wprowadzanie usług wyłącznie nieuciążliwych, służących zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności. - po skanalizowaniu planowanego obszaru wsi należy wprowadzić nakaz podłączenia obiektów odprowadzających ścieki do kanalizacji i likwidację szamb. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Piszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.08.2012 r.
Data powstania: piątek, 20 lip 2012 12:18
Data opublikowania: piątek, 20 lip 2012 12:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 sie 2012 11:47
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1626 razy