BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.5.2012

w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy
Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./,

postanawiam

wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie jazów w km 0+800, 2+980, 4+760 na rzece Pisowoda, na działkach nr 24/1 i nr 15, położonych w obrębie Borki, gmina Pisz i na działce nr 182, położonej w obrębie Stare Guty, gmina Pisz do dnia 21 września 2012 r.


Uzasadnienie

Do Urzędu Miejskiego w Piszu w dniu 09.05.2012 r. wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 02.07.2012 r.), Pana Henryka Kołaka działającego z upoważnienia Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie jazów w km 0+800, 2+980, 4+760 na rzece Pisowoda, na działkach nr 24/1 i nr 15, położonych w obrębie Borki, gmina Pisz i na działce nr 182, położonej w obrębie Stare Guty, gmina Pisz.
Postępowanie administracyjne w powyższej sprawie nie może być zakończone w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, gdyż wydanie decyzji zależy od opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, stwierdzenia przez Burmistrza Pisza konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a następnie od zapoznania się wszystkich stron postępowania z aktami sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./.


Pouczenie

Na postanowienie niniejsze nie służy stronom zażalenie.


Data powstania: poniedziałek, 23 lip 2012 13:06
Data opublikowania: poniedziałek, 23 lip 2012 16:43
Data przejścia do archiwum: środa, 22 sie 2012 13:47
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1491 razy