BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.16.2012 o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647/ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ul. Jagodna 1c 12-200 Pisz Burmistrz Pisza w dniu 27.07.2012 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wykonanej w technologii rur preizolowanych z przyłączami do budynków przy ul. Mickiewicza Nr 6, Nr 8, Nr 10, Nr 14. Teren inwestycji obejmuje działki geodezyjne o numerach ewidencyjnych 190/10 i 190/11 położone w obrębie Pisz2. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz w budynkach wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza Nr 6, Nr 8, Nr 10 i Nr 14.
Data powstania: piątek, 27 lip 2012 11:55
Data opublikowania: piątek, 27 lip 2012 12:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sie 2012 14:45
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1537 razy