BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Z.6733.18.2012

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647/ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.07.2012 r. wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 26.07.2012 r.) Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie ul. Partyzantów 24 10-526 Olsztyn dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na odbudowie sześciu jazów na rzece Rudna w km 7+870, w km 9+630, w km 10+830, w km 12+210, w km 14+080, w km 15+050, gm. Pisz, woj. warmińsko-mazurskie. Teren inwestycji dla lokalizacji budowli nr 1 w km 7+860 na rzece Rudna, obejmuje działki z obrębu Karpa o nr ewidencyjnych 12/2, 7/25, 7/26, 7/27, 11/7, 11/8, 1409, 1629. Teren inwestycji dla lokalizacji budowli nr 2 w km 9+630 na rzece Rudna, obejmuje działki z obrębu Karpa o nr ewidencyjnych 6/55, 6/52, 9/5 i 12/2. Teren inwestycji dla lokalizacji budowli nr 3 w km 10+830 na rzece Rudna, obejmuje działki z obrębu Ciesina o nr ewidencyjnych 4/14, 4/15, 1/40, 1/38, 1/39, 5/2. Teren inwestycji dla lokalizacji budowli nr 4 w km 12+210 na rzece Rudna, obejmuje działki z obrębu Ciesina o nr ewidencyjnych 1/27, 1/26, 1/25, 572/2, 573/16. Teren inwestycji dla lokalizacji budowli nr 5 w km 14+080 na rzece Rudna, obejmuje działki z obrębu Ciesina o nr ewidencyjnych 182, 189, 318. Teren inwestycji dla lokalizacji budowli nr 6 w km 15+050 na rzece Rudna, obejmuje działki z obrębu Ciesina o nr ewidencyjnych 125, 362/1, 363, 364. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Ciesina i Karpa.
Data powstania: poniedziałek, 30 lip 2012 13:15
Data opublikowania: poniedziałek, 30 lip 2012 14:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 sie 2012 11:10
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1504 razy