BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na młodszego referenta w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og. 2110.20.2012 Pisz 09.08.2012 r. Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Piszu I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, II. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Kandydatem może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim, 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią, 5. posiada co najmniej wykształcenie średnie, 6. posiada co najmniej roczny staż pracy na stanowiskach urzędniczych lub pomocniczych w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm. ) lub na stanowiskach urzędniczych, o których mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( Dz. U. Nr 227 poz. 1505 z późn. zm.) lub na stanowiskach urzędniczych lub pomocniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 ust.1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych ( Dz. U. z 2001 roku Nr 86 poz. 953 z późn. zm. ) lub na stanowiskach pomocniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. III. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, 2. biegła znajomość obsługi komputera, IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku młodszego referenta: 1. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy: a) związanych z stwierdzaniem nieważności decyzji, b) związanych z zawieszaniem postępowania w przypadku przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, c) związanych z przeniesieniem decyzji o warunkach zabudowy , d) związanych z stwierdzaniem wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy, e) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy z właściwymi organami , 2. Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy, V .Informacja o warunkach pracy: 1. Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym, 2. Wymiar czasu pracy : pełny, 3. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz, także wyjazdy poza siedzibę Urzędu w sprawach służbowych, 4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – niska, 5. Stanowisko pracy- stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne , podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami, 6. Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny , wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej , stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę , urządzenia biurowe, 7. Dobry stan urządzeń higieniczno –sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń, 8. Warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP, VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), wynosi mniej niż 6 %,. VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. curriculum vitae, 2. list motywacyjny 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, 5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu, VIII. Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Młodszy referent” lub przesłać listem, w terminie do 21.08.2012 r. do godz. 15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17 tel. 87- 4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: czwartek, 9 sie 2012 12:47
Data opublikowania: czwartek, 9 sie 2012 12:58
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 sie 2012 08:14
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2250 razy