BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogloszenie o naborze na referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og. 2110.21.2012 Pisz 09.08.2012 r. Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, II. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Kandydatem może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim, 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią, 5. posiada co najmniej wykształcenie średnie, 6. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, 7. posiada co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych lub pomocniczych w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm. ) lub na stanowiskach urzędniczych, o których mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( Dz. U. Nr 227 poz. 1505 z późn. zm.) lub na stanowiskach urzędniczych lub pomocniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 ust.1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych ( Dz. U. z 2001 roku Nr 86 poz. 953 z późn. zm. ) lub na stanowiskach pomocniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. III. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, 2. biegła znajomość obsługi komputera, IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta: 1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego, 2. Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania i remontów świetlic wiejskich, 3. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie przedsięwzięć funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy zewnętrznych dotyczących projektów nieinwestycyjnych tzw. „miękkich”, 4. Realizacja przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, V .Informacja o warunkach pracy: 1. Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym, 2. Wymiar czasu pracy : pełny, 3. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz, także wyjazdy poza siedzibę Urzędu w sprawach służbowych, 4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – niska, 5. Stanowisko pracy- stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne , podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami, 6. Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny , wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej , stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę , urządzenia biurowe, 7. Dobry stan urządzeń higieniczno –sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń, 8. Warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP, VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.),wynosi mniej niż 6 %,. VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. curriculum vitae, 2. list motywacyjny, 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, 5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu, VI. Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Referent ” lub przesłać listem, w terminie do 21.08.2012 r. do godz. 15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17 tel. 87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: czwartek, 9 sie 2012 12:52
Data opublikowania: czwartek, 9 sie 2012 13:05
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sie 2012 14:42
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2526 razy