BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647/ w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 130 poz. 871/ oraz na podstawie Uchwały Nr XLVI/580/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/605/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz oraz Uchwałą Nr VI/56/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 24.08.2012 r.-17.09.2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu /pokój Nr 63/ w godzinach 11.oo – 13.oo.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz odbędzie się w dniu 12.09.2012 r. o godzinie 12.oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu w sali Nr 15.
Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz, pok. Nr 63, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2012 r. Pismo powinno zawierać nazwisko, imię, nazwę jednostki organizacyjnej, adres podmiotu, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy, organ opracowujący projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.
Ponadto, zgodnie z art. 21 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.pisz.pl/bip zamieszczone są informacje o następujących dokumentach:
 projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz
 prognozie oddziaływania na środowisko dla w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 obwieszczeniu o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1 w/w ustawy.

Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją spraw w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz, pok. Nr 63 oraz o możliwości zgłaszania uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na warunkach określonych w niniejszym obwieszczeniu . Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 16 sie 2012 07:14
Data opublikowania: czwartek, 16 sie 2012 11:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 paź 2012 12:49
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1599 razy