BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.7321/V/10/11/12

o opiniach złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, zawiadamiam, że:


 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, postanowieniem z dnia 20.12.2011 r., znak: ZNS-430/17-01/10/11, pozytywnie zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 23.12.2011 r., znak: WSTŁ.410.57.2011.BT uzgodnił projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną na potrzeby opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Piszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2012 r.
Data powstania: czwartek, 16 sie 2012 07:15
Data opublikowania: czwartek, 16 sie 2012 11:43
Data przejścia do archiwum: środa, 19 wrz 2012 13:08
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1568 razy