BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.6.2012

o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody w Piszu zlokalizowanej przy ul. Gdańskiej, na działkach o nr 544/1, 552/1 i 323/1 w obrębie Pisz 2.


Uzasadnienie

W dniu 19.07.2012 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody w Piszu zlokalizowanej przy ul. Gdańskiej, na działkach o nr 544/1, 552/1 i 323/1 w obrębie Pisz 2.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/, przedsięwzięcie to zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, przedsięwzięcie to może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki obowiązek zostanie stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy. Zatem zgodnie z przywołanym wyżej przepisem, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, występując z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 lub przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Burmistrz Pisza, zwrócił się z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, pismem z dnia 26.07.2012 r., znak: ZNS.9083.14.2012, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, stwierdził że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 22.08.2012 r. , znak: WOOŚ.4240.333.2012.AW.2 , po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji.
Inwestor przeanalizował kilka wariantów przedsięwzięcia i wybrał opcję najkorzystniejszą, która będzie polegać na:

 Rozbudowie technologii uzdatniania wody w istniejącym budynku na działce nr 544/1, o nowe dwa filtry i aerator do napowietrzania wody. Rozbudowa obejmie również istniejącą instalację elektryczną oraz system monitoringu poszczególnych urządzeń.
Stacja pracuje obecnie z maksymalną dobową wydajnością do Qmaxd = 6000m3/d natomiast po modernizacji będzie pracowała z wydajnością do Qmaxd = 9000m3/d.

 Remoncie częściowym technologii uzdatniania w istniejącym budynku na działce nr 544/1 obejmującym:
- remont istniejących 4 filtrów oraz 2 aeratorów do napowietrzania wody,
-wymianę orurowania filtrów i aeratorów z materiału PVC (tworzywo sztuczne) na stal nierdzewną,
-wymianę wyeksploatowanych urządzeń i materiałów na nowe tj sprężarek, dmuchaw, chloratora.
-wymianę wyeksploatowanych 4 pomp w pompowni II stopnia podającej wodę do miejskiej sieci wodociągowej na nowe energooszczędne agregaty pompowe o większej wydajności .
Pompownia pracuje obecnie z maksymalną godzinową wydajnością do ok. Q = 500 m3/h natomiast po modernizacji stacja będzie pracowała z wydajnością do około Q = 637 m3/h.

 Budowie nowej studni głębinowej nr 4B na działce o nr 552/1 położonej w obrębie Pisz1 wraz z:
- budową przyłącza wodociągowego tej studni o długości 30 m, do istniejącej magistrali.
- budową przyłącza elektrycznego do zasilania pompy głębinowej.
- wykonaniem zespołu urządzeń do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki tj, pompy głębinowej, obudowy studni, włazu i drabinki, orurowania, głowicy studni, zaworów, wodomierza.
Potrzeba wykonania nowej studni nr 4B wynika z pogorszenia się jakości wody (gnilny zapach) aktualnie eksploatowanej studni nr 4A, która ulegnie likwidacji. Wykonanie nowej studni zapewni stabilną bezawaryjną pracę ujęcia oraz zwiększy jego wydajność.
Projektowana studnia głębinowa wykonywana będzie systemem udarowym w kolumnie rur stalowych o średnicy 508 mm do głębokości końcowej 45 m. Wiercenie prowadzone będzie do całkowitego przewiercenia warstwy wodonośnej i podwiercenia ok. 4 m na rurę podfiltrową. Po zafiltrowaniu studni kolumna rur stalowych o średnicy 508 mm zostanie podciągnięta do całkowitego odsłonięcia części roboczej filtra. Wokół filtra zostanie wykonana obsypka żwirowa dostosowana odpowiednio do uziarnienia warstwy wodonośnej. W celu określenia wydajności studni i jakości wody zostanie przeprowadzone próbne pompowanie. Obudowa studni zostanie wykonana z kręgów betonowych o średnicy 2,8 m i o głębokości ok. 3 m. Góra obudowy będzie wystawać około 0,5 m ponad teren. W opisanej studni zostanie zamontowana 1 pompa do poboru wody o wydajności ok. 100 m3/h, umieszczona na głębokości ok. 10 m w celu zwiększenia wydajności stacji uzdatniania wody. Obok obudowy będzie posadowiona szafa sterownicza z urządzeniami do sterowania pracą i monitoringu pompy.
Przyłącze wodociągowe studni o długości ok. 30 m, wykonane będzie z rur ciśnieniowych PVC lub PE 160 mm do głównej magistrali DN 300 łączącej studnie z stacją uzdatniania wody.

 Likwidacji studni wierconej głębinowej nr 4A na działce nr 323/1 położonej w obrębie Pisz 1 polegającej na:
- zdemontowaniu wszelkich urządzeń elektrycznych (pompa i czujniki) oraz hydraulicznych (rurociągi, armatura, wodomierz, głowica studni);
- zdemontowaniu obudowy studni;
- usunięciu kolumny filtrowej.

Faza realizacji – nie przewiduje się znaczących emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza. Wszelkie roboty będą wykonywane w porze dziennej. Uciążliwości związane z budową ujęcia wody będą miały charakter średnioterminowy i ustąpią w momencie zakończenia prac budowlanych. Ewentualne zastosowanie agregatów prądotwórczych będzie możliwe tylko w wersji z wyciszoną obudową zmniejszającą emisję hałasu. Zaplecze budowy i baza sprzętowa zlokalizowane będą na działce inwestora. Odpady powstałe w czasie robót budowlanych będą selektywnie gromadzone w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich transport, odzysk i unieszkodliwianie. Nadmiar mas ziemnych zostanie wykorzystany do wyrównania terenu wokół miejsca planowanej inwestycji Ze względu na charakter przedsięwzięcia - budowy studni głębinowej nie nastąpi zanieczyszczenie wód głębinowych ściekami i odciekami. Pracownicy wykonawcy będą korzystać z dostępnych sanitariatów na terenie budynku SUW, skąd ścieki odprowadzane są do miejskiej kanalizacji. Nie przewiduje się wytwarzania ścieków technologicznych. Wody z pompowania próbnego będą odprowadzone za pomocą węży strażackich na teren własny w kierunku południowym na odległość 200 m do obniżenia terenowego.
Natomiast wody deszczowe będą bezpośrednio wchłaniane przez grunt. Prace wiertnicze nie będą prowadzone podczas opadów atmosferycznych mogących spowodować przedostanie się wód i odcieków do wierconego otworu.
Urządzenia wiertnicze i koparki nie powodują zanieczyszczeń gleb. Zabronione będą jakiekolwiek naprawy sprzętu wiertniczego (również koparek , podnośników hydraulicznych i agregatów prądotwórczych ) na terenie ujęcia łącznie z wymianą zużytych olejów. Uzupełnianie paliwa i smarów w wiertnicy musi odbywać się przy wyłączonym urządzeniu z zachowaniem staranności i największych środków ostrożności
Faza eksploatacji – w trakcie eksploatacji urządzeń nie przewiduje się emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. W tracie eksploatacji mogą powstawać odpady związane z konserwacją lub awarią urządzeń do poboru wody, które będą przekazywane producentom tych urządzeń.

Faza likwidacji- w przypadku takiej konieczności polegać ona będzie na demontażu urządzeń do poboru wody. Do wyciągania rury kolumny filtrowej będą użyte podnośniki hydrauliczne lub rak wiertniczy mogące powodować wzmożoną emisję hałasu i nieznaczną emisję odorów(spaliny) i pyłów, które pojawią się również przy wykopywaniu obudowy za pomocą koparki i zasypywaniu szybu. Prace tych urządzeń będą prowadzone w godzinach wykluczających zakłócanie ciszy nocnej. Ewentualne zastosowanie agregatów prądotwórczych będzie możliwe tylko w wersji z wyciszoną obudową zmniejszającą emisję hałasu.
Wszelkie urządzenia elektryczne (pompa i czujniki) oraz hydrauliczne (rurociągi, armatura, wodomierz, głowica studni) zostaną zezłomowane. Żelbetowa obudowa studni oraz kolumna rur filtrowych z otworu studziennego zostaną przetransportowane w miejsce wskazane przez PWiK . Jeśli stan techniczny nie będzie pozwalał na ponowne wykorzystanie w ramach zadań własnych PWiK do budowy studni na sieciach bądź przecisku pod drogą, to należy przetransportować materiał do utylizacji do odpowiednich służb.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Teren działki nr 544/1 jest obecnie wykorzystany na potrzeby stacji uzdatniania wody – znajduje się tu:
 Budynek z urządzeniami do uzdatniania wody i halą z pompami tłoczącymi wodę do miejskiej sieci wododciągowej;
 Budynek trafostacji i rozdzielni energetycznych oraz agregatu prądotwórczego;
 Zewnętrzne zbiorniki wody i komora zasuw.
 Odstojnik popłuczyn
 Garaż
Teren jest zagospodarowany, pomiędzy budynkami położony jest polbruk.
Obecnie teren działek nr 552/1 i 323/1 jest wykorzystany na potrzeby ujmowania wody. Znajduje się tu 5 studni głębinowych pracujących czynnie. Brak jakiegokolwiek innego zainwestowania terenu. Całość działek zajmują grunty porośnięte naturalnymi zaroślami, trawą, mchem i niewielkimi krzakami. Nie występują tu gatunki prawnie chronione.
Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miasta Pisz i leży poza obszarami chronionymi. Na wnioskowanym obszarze nie ma gatunków chronionych i nie ma miejsc lęgowych ptaków. Przedsięwzięcie położone jest w bezpośredniej strefie ochronnej poszczególnych ujęć wód.
W odległości około 800 m na zachód od budowy planowanego ujęcia znajduje się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w odległości około 150 m na północ znajduje się teren zabudowy wielorodzinnej. Odległość projektowanej studni od budynków SUW wynosi około 30 m.
W odległości około 500 m od budowy planowanego ujęcia wody w kierunku północno-zachodnim znajduje się zakład produkcyjny TELMEX Sp. z o.o. oraz składy, magazyny i usługi. W odległości około 500 m w kierunku wschodnim znajduje się drugi zakład produkcyjny - Sklejka Pisz Paged S.A.

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami:
- wodno-błotnymi, a w obszarze przedsięwzięcia nie występują obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.
-wybrzeży,
-górskimi i w odległości około 120 m od obszarów leśnych,
-na których standardy środowiskowe zostały przekroczone
-o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
-uzdrowiskowymi i ochrony uzdrowiskowej,
- ochronnymi zbiorników wód śródlądowych:
– odległość od jeziora Pogubie Małe 4000 m,
– odległość od jeziora Brzozolasek 3000 m,
– odległość od jeziora Roś 2500 m.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wymagającymi szczególnej ochrony. Teren Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Piskiej i Jezior Piskich oraz Obszar Natura 2000 „Puszcza Piska” kod obszaru PLB280008. znajdują się w odległości około 0,25 km od terenu planowanej inwestycji.

Biorąc pod uwagę wszystkie etapy związane z realizacją, eksploatacją i likwidacją przedsięwzięcia należy stwierdzić, iż nie przewiduje się negatywnych skutków jego oddziaływania dla środowiska.
Z uwagi na lokalny charakter planowanego przedsięwzięcia oraz oddalenie terenu planowanej inwestycji od granic państw sąsiednich, nie ma ryzyka transgranicznego oddziaływania na środowisko.
W obrębie terenu planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych, szlaków migracji zwierząt oraz pomników przyrody. Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowodują istotnych zmian w środowisku i nie wpłyną negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich nie ma ryzyka wystąpienia zjawiska kumulowania się oddziaływań lub poważnej awarii przemysłowej.

Burmistrz Pisza, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który stwierdza obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po rozpatrzeniu danych przedstawionych we wniosku i analizie szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, jego skali i wielkości zajmowanego terenu, powiązań z innymi przedsięwzięciami, ze szczególnym uwzględnieniem kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz po rozpatrzeniu ewentualnych zagrożeń dla środowiska na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia oraz po uwzględnieniu ewentualnego wpływu na środowisko tj. na zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, fauny i flory, a także możliwości występowania innych czynników fizycznych i chemicznych przy eksploatacji przedsięwzięcia, które mogłyby zanieczyszczać środowisko, uznał że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko i obszar Natura 2000 i orzekł jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Data powstania: środa, 29 sie 2012 12:19
Data opublikowania: środa, 29 sie 2012 13:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 wrz 2012 08:50
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Agnieszka Kowalczuk
Artykuł był czytany: 2139 razy