BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie Dolina rzeki Pisy

o opiniach złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, zawiadamiam, że:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, postanowieniem z dnia 10.02.2012 r., znak: ZNS-430/8/09/10/11/12, pozytywnie zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych „projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 22.02.2012 r., znak: WSTŁ.410.10.2012.BT, wydał opinię do wykorzystania dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy i postanowieniem z dnia 22.02.2012 r., znak: WSTŁ.610.13.2012.BT, odmówił uzgodnienia projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony przyrody oraz określił w tym postanowieniu warunki, niezbędne do uzyskania uzgodnienia,  w związku z ponownym wystąpieniem Burmistrza Pisza do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii i uzgodnienia odnośnie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 30.05.2012 r., znak: WSTŁ.410.10.2012.BT, wydał opinię do wykorzystania dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy i postanowieniem z dnia 05.06.2012 r., znak: WSTŁ.610.13.2012.BT, uzgodnił projekt w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony przyrody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Piszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.09.2012 r.
Data powstania: czwartek, 30 sie 2012 08:45
Data opublikowania: czwartek, 30 sie 2012 08:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 wrz 2012 09:31
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1570 razy