BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.5.2012

w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 pkt 66 lit. c i d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/

postanawiam
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie jazów w km 0+800, 2+980, 4+760 na rzece Pisowoda, na działkach nr 24/1 i nr 15, położonych w obrębie Borki, gmina Pisz i na działce nr 182, położonej w obrębie Stare Guty, gmina Pisz.

Uzasadnienie
W dniu 09.05.2012 r., wpłynął do tutejszego Urzędu wniosek (uzupełniony w dniu 02.07.2012 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie jazów w km 0+800, 2+980, 4+760 na rzece Pisowoda, na działkach nr 24/1 i nr 15, położonych w obrębie Borki, gmina Pisz i na działce nr 182, położonej w obrębie Stare Guty, gmina Pisz.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 66 lit. c i d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/, przedsięwzięcie to zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, przedsięwzięcie to może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki obowiązek zostanie stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy. Zatem zgodnie z przywołanym wyżej przepisem, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, występując z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 lub przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Burmistrz Pisza, zwrócił się z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, pismem z dnia 19.07.2012 r., znak: ZNS.9083.12.2012, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, stwierdził że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 10.09.2012 r. , znak: WOOŚ.4240.305.2012.KT.3, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji.
Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Rzeka Pisowoda jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Pisa. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. ( M.P. Nr 49 poz. 549 ). Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW2000182647749 – Pisza Woda (Pisowoda) zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Celem środowiskowym dla analizowanej naturalnej części wód będzie, co najmniej, zachowanie dobrego stanu ekologicznego tych wód. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie elementów biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych rzeki, kwalifikujących jednolitą część wód powierzchniowych do dobrego stanu ekologicznego.
Planowana inwestycja polega na odbudowie jazów w km 0+800, 2+980, 4+760 na rzece Pisowoda, na działkach nr 24/1 i nr 15, położonych w obrębie Borki, gmina Pisz i na działce nr 182, położonej w obrębie Stare Guty, gmina Pisz. Przewidziane do wykonania prace związane będą głównie z odbudową istniejących budowli z wykonaniem niezbędnych umocnień koryta rzeki Pisowoda poniżej i powyżej budowli. Przewidziane do odbudowy jazy służą do regulacji stosunków wodnych na terenach przyległych, które stanowią łąki kośne, w użytkowaniu rolniczym. Przedsięwzięcie ma charakter lokalny (punktowy). Obecny stan budowli nie pozwala na wykorzystanie ich do celów, dla których zostały wybudowane.
W zakres inwestycji wchodzić będzie następujący zakres prac:
- odbudowa umocnień ponuru i poszuru,
- wykonanie umocnień brzegowych w obrębie ponuru i poszuru,
- wykonanie konstrukcji żelbetowej jazów oraz instalacje zasuw, prowadnic i mechanizmów wyciągowych,
- wyprofilowanie koryta rzeki Pisowoda w sąsiedztwie jazów,
- wykonanie i montaż barierek ochronnych.
Przeznaczone do odbudowy jazy służą do nawodnień użytków zielonych i nie posiadają stałego piętrzenia. Wykorzystywane będą w okresach suszy i wegetacji roślin w celu zapobiegania wysychaniu terenów rolnych. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany wysokości piętrzenia obiektów objętych inwestycją, które odbywa się z zachowaniem przepływu nienaruszalnego. Wysokość piętrzenia dla jazu w km 0+800 wynosi 1,45 m, natomiast dla pozostałych jazów zlokalizowanych w km 2+980 i km 4+760 wynosi 1,40 m. Odbudowa jazów wynika jedynie ze względu na stan techniczny obiektów budowlanych. Nie nastąpi jakakolwiek zmiana wód i ich warunków przepływów w rzece.
Przewiduje się kształtowanie koryta w obrębie jazów na odcinku 10 m przed i za budowlą piętrzącą dla jazów w km 0+800 i w km 4+760 oraz na odcinku 100 m dla jazu w km 2+980. Kształtowanie dna ma na celu jego odmulenie i dostosowanie wymiarów w miejscu połączenia z jazem do szerokości świateł z uwzględnieniem filara środkowego. Do powyższych wymagań zostaną zmienione skarpy /nasyp, ścięcie wypukłości/ przy założeniu pozostawienia w stanie istniejącym górnej krawędzi skarpy. W odniesieniu do jazu w km 2+980 kształtowanie dna i skarp oprócz w/w uwarunkowań ma na celu likwidację przewężeń dna i licznych podmyć skarp, w tym przebudowę zdewastowanego brodu zlokalizowanego poniżej jazu. Planowane przedsięwzięcie spowoduje okresowe zmącenie wody, które ustąpi po zakończeniu prac w korycie rzeki. Na odcinku rzeki w obrębie jazów przeznaczonych do odbudowy, dno koryta jest piaszczyste, z bujną roślinnością wodną. Prace w korycie cieku prowadzone będą odcinkami, wyłącznie w obrębie jazów planowanych do odbudowy, co umożliwi rybom i innym organizmom wodnym schronienie się na sąsiednich odcinkach na których prace nie będą wykonywane. Przy brzegu koryta napotyka się roślinność szuwarowo- bagienną. W bezpośrednim sąsiedztwie jazów występują brzegi pozbawiane roślinności, w wyniku wydeptywania przez bydło i skarpy umocnione płytami betonowymi. Na odcinku rzeki objętej pracami nie stwierdzono występowania roślin objętych ochroną prawną. Brzegi rzeki w sąsiedztwie jazów i umocnień porasta roślinność trawiasta, regularnie koszona ze względu na konieczność utrzymania drożności koryta cieku. Na terenie planowanej inwestycji nie występują drzewa.
Faza realizacji –w trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpią okresowe uciążliwości, dla których w celu ich ograniczenia zastosowane zostaną następujące rozwiązania:
- niezakłócony przepływ wody w rzece Pisowoda zostanie zachowany dzięki uruchomieniu na czas remontu rowów opaskowych,
-nie przewiduje się budowy tymczasowego zaplecza budowy, jedynym wymaganym elementem zaplecza będą szczelne sanitariaty typu toi-toi,
- selektywna zbiórka odpadów, zwłaszcza gruzu oraz złomu metalowego,
- poddanie wyselekcjonowanych frakcji odpadów odzyskowi,
- zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) i przepisami prawa miejscowego,
- ograniczenie ryzyka skażenia gruntu w wyniku wycieku poprzez wykonywanie większych napraw i czynności konserwacyjnych sprzętu budowlanego i maszyn poza miejscem realizacji robót,
- zabezpieczenie do powtórnego wykorzystania warstwy urodzajnej gleby usuniętej na potrzeby realizacji prac w wykopach,
- wyznaczenie miejsc składowania materiałów potrzebnych do realizacji remontowych prac budowlanych w miejscach zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowego lub wodnego,
- wyznaczenie miejsc składowania urobku z prac ziemnych w bezpiecznej odległości od brzegów rzeki.
Nie przewiduje się znaczących emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza. Wszelkie roboty będą wykonywane w porze dziennej. Uciążliwości związane z odbudową jazów będą miały charakter średnioterminowy i ustąpią w momencie zakończenia prac budowlanych
Faza eksploatacji – w trakcie eksploatacji urządzeń nie przewiduje się emisji hałasu i zanieczyszczeń do środowiska.
Faza likwidacji- nie przewiduje się, jednak w przypadku takiej konieczności, polegać ona będzie na demontażu urządzeń przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia na transport, odzysk i unieszkodliwianie tego typu odpadów.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000 oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). Rzeka Pisowoda wpływa do rzeki Pisa, położonej w obszarze specjalnej ochrony ptaków Puszcza Piska PLB280008 oraz na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Piska PLH 280048. Planowane zamierzenie zlokalizowane jest w odległości około 130 m od powyższych obszarów. Ze względu na charakter oraz na zakres inwestycji nie będzie ona negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000 oraz integralność sieci Natura 2000.
Ponadto teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami:
• zabudowy mieszkaniowej oraz jakiejkolwiek innej zabudowy,
• wybrzeży morskich,
• wodno-błotnymi
• górskimi,
• objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
• na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
• o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
• uzdrowiskowymi i ochrony uzdrowiskowej.
Biorąc pod uwagę wszystkie etapy związane z realizacją, eksploatacją i likwidacją przedsięwzięcia należy stwierdzić, iż nie przewiduje się negatywnych skutków jego oddziaływania dla środowiska.
Z uwagi na lokalny charakter planowanego przedsięwzięcia oraz oddalenie terenu planowanej inwestycji od granic państw sąsiednich, nie ma ryzyka transgranicznego oddziaływania na środowisko. W obrębie terenu planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych, szlaków migracji zwierząt oraz pomników przyrody. Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowodują istotnych zmian w środowisku i nie wpłyną negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich nie ma ryzyka wystąpienia zjawiska kumulowania się oddziaływań lub poważnej awarii przemysłowej.
Burmistrz Pisza, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który stwierdza obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po rozpatrzeniu danych przedstawionych we wniosku i analizie szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, jego skali i wielkości zajmowanego terenu, powiązań z innymi przedsięwzięciami, ze szczególnym uwzględnieniem kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz po rozpatrzeniu ewentualnych zagrożeń dla środowiska na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia oraz po uwzględnieniu ewentualnego wpływu na środowisko tj. na zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, fauny i flory, a także możliwości występowania innych czynników fizycznych i chemicznych przy eksploatacji przedsięwzięcia, które mogłyby zanieczyszczać środowisko, uznał że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko i obszar Natura 2000 i orzekł jak w sentencji niniejszego postanowienia.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.
Data powstania: poniedziałek, 17 wrz 2012 09:12
Data opublikowania: poniedziałek, 17 wrz 2012 13:36
Data przejścia do archiwum: środa, 17 paź 2012 12:51
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1866 razy