BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.6.2012

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - informacja dla społeczeństwa
Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody w Piszu zlokalizowanej przy ul. Gdańskiej, na działkach o nr 544/1, 552/1 i 323/1 w obrębie Pisz 2.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.pisz.pl/bip.


Data powstania: czwartek, 20 wrz 2012 13:38
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2012 14:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 paź 2012 14:28
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1469 razy