BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.25.2012 o wszczęciu postepowania

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.10.2012 r. wpłynął wniosek Pana Jana Tokarskiego TJAN ELECTRIC FIRMA PRYWATNA JAN TOKARSKI ELEKTROMONTAŻ OGÓLNOBUDOWLANY I PRZEMYSŁOWY ul. Wróblewskiego 21 15-684 Białystok działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Białystok ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Pisz przy ul. Moniuszki, ul. Fabrycznej i ul. Klementowskiego na działkach ewidencyjnych o numerach geodezyjnych 496, 202/7, 320/1, 307, 320/15, 320/16, 319, 309, 308/1, 308/2, 301, 300/2, 302, 303, 310, 311, 312, 314, 315/2, 316, 304/4, 304/2, 304/1, 305, 306/14, 306/11, 317/2, 318 położonych w obrębie Pisz 2. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 .
Data powstania: wtorek, 9 paź 2012 09:53
Data opublikowania: wtorek, 9 paź 2012 12:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 lis 2012 09:24
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1490 razy