BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

I. Położenie nieruchomości – obręb Zdory,

Numer działki – 208/3,

Numer KW – OL1P/00013745/2

Powierzchnia nieruchomości – 188 m2

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona na powiększenie nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 205

Cena – 6885 zł oraz 23 % podatku VAT. Cena nieruchomości może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

II. Położenie nieruchomości – obręb Zdory,

Numer działki – 208/4,

Numer KW – OL1P/00013745/2

Powierzchnia nieruchomości – 172 m2

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona na powiększenie nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 208/2

Cena – 6419 zł oraz 23 % podatku VAT. Cena nieruchomości może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/276/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 maja 2012 r. została przeznaczona do sprzedaży.

2. Ww. nieruchomość jest wolna od obciążeń.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

5. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach. Kwoty stanowiące ceny sprzedaży nieruchomości lub pierwsze raty za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

6. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz użytków rolnych , oznaczony symbolem MR/MN. Położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.

10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 16 października 2012 r. do dnia 6 listopada 2012 r.

Data powstania: wtorek, 16 paź 2012 14:19
Data opublikowania: wtorek, 16 paź 2012 14:48
Data przejścia do archiwum: środa, 7 lis 2012 09:15
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1383 razy