BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Rybacka 4/1
2. Numer działki : 419/1
3. Powierzchnia działki : 592 m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00025773/4
5. Opis nieruchomości: - lokal mieszkalny nr 1, o powierzchni użytkowej 42,52 m2, składający się z
2 pokoi, kuchni, łazienki i sieni, usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Rybackiej nr 4.
Do lokalu mieszkalnego nr 1 należy 1 piwnica oznaczona nr 1 o pow. 1,74 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 4,60 m2 .
Budynek mieszkalny składa się z 7 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 410,27 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
- udział w działce nr 419/1 o powierzchni 592 m2 wynoszący 48,86/410,27.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 419/1 o
powierzchni 592 m2 wynoszącym 48,86/410,27)- 94.180,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt zł).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 4.709,00 zł
(słownie: cztery tysiące siedemset dziewięć zł).
7. Koszty wyceny wynoszą - 180zł.
8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023 lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży.
9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy
notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu
wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
11. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIX/575/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 148, poz. 2177 z dnia 4 października 2006 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
12. Budynek przy ul. Rybackiej nr 4 w Piszu, jest wpisany do rejestru zabytków woj. warmińsko – mazurskiego, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z dnia 20.05.2005 r. pod nr A-4338, znajduje się na terenie działki nr 419/1, należącej do układu urbanistycznego starego miasta Pisza, wpisanego do rejestru zabytków woj. warmińsko – mazurskiego, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 05.09.1958 r., pod nr A-471.
13. Nabywca zobowiązany będzie przystąpić do partycypacji w kosztach remontu budynku przy ul. Rybackiej nr 4 w Piszu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/370/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, zmienionego Uchwałą Nr XXXV/423/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie włączenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz zespołu handlowo – usługowego, zlokalizowanego w Piszu, przy ul. 1 Maja, Uchwałą Nr XL/477/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, Uchwałą Nr XLV/520/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 09 marca 2006 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, Uchwałą Nr XLVII/535/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, Uchwałą Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, Uchwałą Nr IX/62/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, Uchwałą Nr XXVII/321/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, Uchwałą Nr XXXIX/471/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 9 września 2009 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz oraz Uchwałą Nr XXIII/309/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz proporcjonalnie do posiadanego udziału w nieruchomości wspólnej, w przypadku pozyskania dofinansowania zewnętrznego na realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji.
14. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
15. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
16. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 23 października 2012 r.
do dnia 13 listopada 2012 r.Data powstania: środa, 24 paź 2012 12:53
Data opublikowania: środa, 24 paź 2012 15:57
Data przejścia do archiwum: środa, 14 lis 2012 09:21
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1378 razy