BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do zbycia w drodze przetargów nieograniczonych
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2,
Opis nieruchomości - nieruchomości niezabudowane z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Numer KW – OL1P/00019562/7
Nr działki Powierzchnia działki Cena wywoławcza nieruchomości
18/13 1258 m2 103.100 zł + 23 % podatku VAT
18/15 1135 m2 93.000 zł + 23 % podatku VAT
18/16 903 m2 74.000 zł + 23 % podatku VAT
18/19 884 m2 76.100 zł + 23 % podatku VAT
18/18 882 m2 75.900 zł + 23 % podatku VAT
18/17 974 m2 83.900 zł + 23 % podatku VAT

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/206/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2003 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywcy uiszczą należności w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Nieruchomości zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią teren oznaczony symbolem D9MN - zieleń nieurządzona i rozproszona zabudowa jednorodzinna, położone są na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) istnieje możliwość zagospodarowania w/w nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
7.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciele w terminie trzech lat od dnia jej nabycia, nie zabudują ich do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
9.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 25 października 2012 r. do dnia 15 listopada 2012 r.
Data powstania: czwartek, 25 paź 2012 15:00
Data opublikowania: czwartek, 25 paź 2012 15:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 lis 2012 10:03
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1402 razy