BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.21.2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 24.10.2012 r. na wniosek firmy TJAN ELECTRIC Jan Tokarski Firma Prywatna EOiP Żółtki 43 16 - 070 Choroszcz działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin Burmistrz Pisza wydał decyzję nr 21/12 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej Sn o długości około 7900 m w miejscowości Pisz – Pogobie Średnie gm. Pisz do powiązania stacji transformatorowej 8-339 „Leśna” w Piszu z linią napowietrzną Sn-15 kV Pisz – Nida – odgałęzienie Wiartel – Pogobie Średnie na działkach o numerach ewidencyjnych 365, 346/3, 544/2, 346/2 położonych w obrębie Pisz 2 oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 2/1, 601/1, 2/2, 10/2, 18, 19/2, 27, 28/2, 29/2, 38/2, 46, 54/2, 62/7, 70/3, 83/1, 84/1, 101/1, 105/1, 109/5, 108/7, 111/3 położonych w obrębie Pogobie Średnie, gm. Pisz. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: czwartek, 25 paź 2012 15:09
Data opublikowania: czwartek, 25 paź 2012 15:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 lis 2012 09:49
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1378 razy