BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1,
Numer działki – 17/2,
Powierzchnia nieruchomości – 1665 m2,
Numer KW – OL1P/00013027/3,
Opis nieruchomości- teren zabudowany pawilonem usługowym
Cena nieruchomości – 220 000 zł oraz 23 % podatku VAT.

1. Podana wyżej cena nie uwzględnia wartości budynku, przedstawia jedynie wartość gruntu.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
4. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wniosą najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.
6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do zbycia, zgodnie z uchwałą Nr XIV/170/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2011 r., dla właścicieli usytuowanego na przedmiotowej działce pawilonu usługowego.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza pomiędzy rzeką Pisą, a drogą na plażę miejską (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 87 poz. 1448) stanowi obszar oznaczony symbolem U - teren zabudowy usługowej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 25 października 2012 r. do dnia 15 listopada 2012 r.

Data powstania: piątek, 26 paź 2012 14:50
Data opublikowania: piątek, 26 paź 2012 15:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 lis 2012 10:03
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1442 razy