BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, Aleja Turystów,
Numer działki – część 28,
Numer KW – 13027,
Powierzchnia nieruchomości – 22.352 m2
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 894 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2.W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 87, poz. 1448 z dnia 25 czerwca 2009 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolami: C-22ZP – tereny zieleni parkowej i ciągu spacerowego, C-41 KS – tereny parkingów, C-17US i C-18US – tereny sportowo – rekreacyjne, C-56KX i C-57KX – tereny ciągów pieszo – jezdnych, C-36U – teren projektowanej zabudowy usługowej.
3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia następnego roku.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 26 października 2012 r. do dnia 16 listopada 2012 r.
Data powstania: poniedziałek, 29 paź 2012 11:30
Data opublikowania: poniedziałek, 29 paź 2012 12:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 lis 2012 15:47
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1182 razy