BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

- Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wojska Polskiego,
- Numer działki – 904/2,
- Powierzchnia nieruchomości – 177 m2,
- Opis nieruchomości – nieruchomość częściowo zabudowana budynkiem usługowym, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr działki 904/1,
- Cena nieruchomości – 28.823 zł + 23 % VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/562/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 kwietnia 2010 r. została przeznaczona do sprzedaży.
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 21 U – teren zabudowy usługowej.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 31 października 2012 r. do dnia 21 listopada 2012 r.
Data powstania: środa, 31 paź 2012 12:37
Data opublikowania: środa, 31 paź 2012 14:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 lis 2012 09:27
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1218 razy