BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Wojska Polskiego 12/10
2. Numer działki: 497/7
3. Powierzchnia działki: 335 m2
4. Numer księgi wieczystej: 11909
5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 10, o powierzchni użytkowej 29,00 m2, składający się z
1 pokoju, kuchni, łazienki, i przedpokoju, usytuowany na III piętrze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Wojska Polskiego nr 12.
Do lokalu mieszkalnego nr 10 należy jedna piwnica oznaczona nr 10 o pow. 2,74 m2.
Budynek mieszkalny składa się z 24 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 1018 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 70.090,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dziesięćdziesiąt zł 00/100).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 3.505,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset pięć zł).
Koszty wyceny wynoszą – 180 zł.
7. Cena udziału w działce wynoszącego 29,00/1018 wynosi: 1280 zł ( słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt zł).
8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 12,80 zł (słownie: dwanaście zł 80/100) + 23 % VAT.
9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 320 zł (słownie: trzysta dwadzieścia zł), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi kwotę 16 zł + 23 % VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023 lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
11. Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz,
natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca
każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/575/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 148, poz. 2177 z dnia 4 października 2006 r. stanowi teren oznaczony symbolem MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t. j. od dnia 6 listopada 2012 r. do dnia 27 listopada 2012 r.

Data powstania: wtorek, 6 lis 2012 08:04
Data opublikowania: wtorek, 6 lis 2012 13:27
Data przejścia do archiwum: środa, 28 lis 2012 09:00
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1293 razy