BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza ogłasza z dniem 6 listopada 2012 r.

otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Konkurs ogłaszany jest na podstawie: art. 25 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzone wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej. II. Czas realizacji zadania Realizacja zadania nie może rozpoczynać się wcześniej niż 2 stycznia 2013 r. i nie może trwać dłużej niż do 31 grudnia 2016 r. III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie wykonania zadania publicznego: Na powierzenie wykonania zadania publicznego w 2011 roku w zakresie pomocy społecznej obejmującego prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeznaczono kwotę 408 940,00 zł. W roku 2012 planowana wysokość dotacji na wykonanie tego samego rodzaju zadania publicznego wynosi 470 000,00 zł. Na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeznaczono w roku 2013 kwotę 422 209,00 zł. IV. Zasady przyznania dotacji 1. Podmiotami uprawnionymi do przystąpienia do konkursu są: - organizacje pozarządowe, których definicję podaje art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.); - podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Oferty należy złożyć na wniosku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25). Wzór oferty można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Piszu, pok. nr 55. 3. Do oferty należy dołączyć: a)aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; b) sprawozdanie merytoryczne (opis działalności prowadzonej w roku 2012); c) bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy (lub stosowne oświadczenie zawierające podstawę prawną zwalniającą z obowiązku sporządzania i w takim przypadku zestawienie przychodów i kosztów); d) statut podmiotu Jeżeli składane są kopie ww. dokumentów należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu. V. Terminy i warunki realizacji zadania 1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie od dnia 2 stycznia 2013r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowy termin wykonania zadania określony zostanie w umowie. 2. Zadanie powinno dotyczyć prowadzenia i rozwoju na terenie Gminy Pisz środowiskowego domu samopomocy dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. VI. Składanie ofert Oferty należy składać do dnia 3 grudnia 2012 r. do godz. 9.00 w poniższym miejscu: Punkt Przyjęć Interesanta Urząd Miejski w Piszu ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz Dopisek na kopercie : „ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY” VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert 1. W celu przedłożenia propozycji co do wyboru oferty, Burmistrz Pisza powoła zespół opiniujący, który w dniu 3 grudnia 2012 r. dokona oceny złożonych w konkursie ofert. 2. Przy rozpatrywaniu ofert: 1) dokonana będzie ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania 2) uwzględnione będą zadeklarowane przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadania; 3) dokonana będzie ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania; 4) uwzględniony będzie zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania; 5) uwzględnione będą analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków; 6) uwzględniona będzie wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania. 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 grudnia 2012 r. Wynik konkursu ogłoszony zostanie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu. 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 6 lis 2012 09:43
Data opublikowania: wtorek, 6 lis 2012 09:52
Data przejścia do archiwum: środa, 5 gru 2012 14:33
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1631 razy