BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.22.2012 o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku ELEKTROPROJEKT ELPRO w EŁKU Henryk Gryko ul. Warszawska 1/48 19-300 Ełk działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok Burmistrz Pisza w dniu 05.11.2012 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia o długości 125 m na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 540 i 541/10 położonych w obrębie geodezyjnym Pisz 2, przy ul. Gdańskiej, w celu zasilenia w energię elektryczną hali produkcyjno-usługowej na działce nr 541/32 w obrębie Pisz 2. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.
Data powstania: środa, 7 lis 2012 13:59
Data opublikowania: środa, 7 lis 2012 14:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 gru 2012 09:29
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1455 razy