BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og.2110.24.2012 Pisz, 7.11.2012 r. Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora ds. projektu „ Neighbours in active business actions” w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki. I. Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 II. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Kandydatem może być osoba , która: 1. jest obywatelem polskim, 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3.nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią, 5.posiada co najmniej wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie wyższe o kierunku zarządzanie), 6.posiada co najmniej roczny staż pracy na stanowiskach urzędniczych lub pomocniczych w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.) lub na stanowiskach urzędniczych ,o których mowa w art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227 poz. 1505 z późn. zm.) lub na stanowiskach urzędniczych lub pomocniczych w jednostkach , o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 86 poz. 953 z późn. zm.) lub na stanowiskach pomocniczych w jednostkach, o których mowa w art.1 ust.2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, 7.posiada: a) co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy przy projektach unijnych lub, b) minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym i co najmniej trzy lata doświadczenia we wdrażaniu i administrowaniu projektami, 8. posiada znajomość języka angielskiego i języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym. III. Wymagania dodatkowe: 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), znajomość podstawowych przepisów zawartych w: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.) ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) , ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). 2.doświadczenie zawodowe w kontaktach z partnerami zagranicznymi, w projektach finansowanych przez Unię Europejską, 3. gotowość do wyjazdów służbowych, 4. biegła znajomość obsługi komputera, 5. odpowiedzialność, terminowość, sumienność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, 6. wysoka odporność na stres i konieczność działania pod presją czasu, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. IV. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku: 1.utrzymywanie kontaktu z partnerami projektu „Neighbours in active business actions”, zwanego dalej „projektem”, 2.udział w wyjazdach służbowych w ramach projektu, 3. koordynacja i obsługa administracyjna działań realizowanych w ramach projektu, w tym: - pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów z beneficjentami projektu, -organizowanie wydarzeń projektu (konferencji, wizyt studyjnych, wystaw, konkursów ), -realizacja zadań przewidzianych w projekcie, -udzielanie porad firmom, które poszukują partnerów w sąsiednich państwach, - uaktualnianie internetowej bazy danych wraz z ofertami współpracy. V. Informacja o warunkach pracy: 1. Rodzaj pracy- praca biurowa , w systemie jednozmianowym, 2.Umowa o pracę na czas określony do 18 miesięcy, 3.Wymiar czasu pracy: pełny, 4.Miejsce wykonywania pracy: siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, także wyjazdy poza siedzibę Urzędu w sprawach służbowych, 5.Stanowisko pracy – stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno-sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne, podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami, 6.Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej, stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę, urządzenia biurowe, 7. Dobry stan urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń, 8.Warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP. VI. Informacje o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz.721 z późn. zm.), wynosi mniej niż 6 %. VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia: • curriculum vitae, • list motywacyjny, • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu, • kopie dokumentów potwierdzających pozostałe wymagania, o których mowa w cz. II ust.7, • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego i języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. VIII. Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „podinspektor ds. projektu „Neighbours in active business actions” lub przesłać listem, w terminie do 21 listopada 2012 r. do godz. 15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17 tel. 87 4241205, www.pisz.pl, e-mail:pisz@home.pl
Data powstania: środa, 7 lis 2012 13:55
Data opublikowania: środa, 7 lis 2012 14:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 lis 2012 07:35
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2634 razy