BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.27.2012

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.10.2012 r. wpłynął wniosek Pana Sebastiana Kuźniewskiego Biuro Projektów „NOW-EKO” ul. Dąbrowszczaków 39 10-542 Olsztyn działającego z upoważnienia Gminy Pisz Urząd Miejski w Piszu Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych w Piszu w sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz w sieć energetyczną na działkach o numerach geodezyjnych 1432, 1457 i 1461/55 położonych w obrębie Pisz 1. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.
Data powstania: środa, 7 lis 2012 14:01
Data opublikowania: środa, 7 lis 2012 14:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 gru 2012 09:30
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1471 razy