BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

Położenie nieruchomości – Ciesina, gmina Pisz,

Numer działki – 28/7,

Powierzchnia nieruchomości - 1428 m2,

Numer KW – OL1P/00013705/0,

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej,

Cena wywoławcza nieruchomości – 30.000 zł + 23 % VAT

Wadium – 5.000 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 19 grudnia 2012 r. w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 11.00. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony dnia 17 kwietnia 2012 r., drugi przetarg na jej sprzedaż został przeprowadzony dnia 9 października 2012 r.

2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.

3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. Nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) istnieje możliwość zagospodarowania ww. terenu pod zabudowę mieszkaniową lub zagrodową.

6. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

7. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

8. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

10. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

11. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

12. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 14 grudnia 2012 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: piątek, 9 lis 2012 12:24
Data opublikowania: piątek, 9 lis 2012 12:54
Data przejścia do archiwum: środa, 19 gru 2012 14:33
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1445 razy